EveryTongue.com - Turkish/English Story
  We are trying to obtain the written scripts for our recordings
  Below is a story side by side in Turkish and English.
  You can read while you listen and enjoy pictures that illustrate the story. 
 

Go back
to home
page

  List 1
recordings
listen now
  List 2
recordings
by mail
  List 3
recordings
needed
  Learn
languages
by hearing
  Compare
written
languages
  Read
story from
cassettes
  Project of
the month
Iran ايران
  Help
& contact
info

Başka diller Burayı tıklatın.

Bu bölüm dinleyin (real audio)

Download tam kayıt (mp3)

 
 1. Merhaba Türkçe konuşan arkadaşım.
 2. Her ülkedeki ve her dildeki insanların aynı aileden geldiğini biliyormuydun.
 3. Bu hikaye İncildeki doğru hikayelerden alınmıştır.
 4. Şimdi bu dünyanın hikayesini ve bu yaşamdan sonra nasıl yaşanacağını öğrenmek için oku.
 5. Yalnız bir Tanri vardır.
 6. Tanrı daima vardır.
 7. Tanrı evrenin yaratıcısıdır.
 8. Tanrı yıldızları,ay’I ve bulutları yaratmıştır.
 9. Tanrı melekleri yaratmıştır.
 10. Tanrı bu meleklere Tanrıya hizmet etmekte özgür bırakmıştır.
 
 

 

 

 

 

For other languages click here.

Listen to this section (real audio)

Download all the recording (mp3)

 
 1. Hello friend who speaks the English language.
 2. Did you know that all people from every country and every language come from the same family? 
 3. This history is found in the true stories of the book called the Bible.
 4. Listen now to the history of the world and you will learn how to live in paradise after this life.
 5. There is only one God.
 6. God has always existed.
 7. God is the creator of the universe.
 8. God made the stars and the moon and the clouds.
 9. God made helpers called angels.
 10. God gave these angels the freedom to choose to serve God.
 
 
Bu bölüm dinleyin (real audio)
 1. Kibirlenen bir melek vardı ki,o Tanrının yarattığı en güzel melekti.
 2. Bu melek Tanrıya hizmet etmemeyi seçti.
 3. Biz bu kötü meleğe şeytan deriz.
 4. Tanrı şeytanı tahtından kovdu,azletti.
 5. Şeytanı takip eden bir çok melekler isyan ettiler.
 6. Bu melekler Tanrıya isyan ettikleri için onlara cin denir.
 7. Şeytan ve onun cinleri Tanrıya karşı daima savaş yapmakla meşguldürler.
 8. Onlar insanları Tanrıya değil şeytana hizmet ettirmeye çalışırlar.
 
 

 

 

Listen to this section (real audio)
 1. God made a very beautiful angel who became proud.
 2. This beautiful angel chose not to serve God.
 3. We call this bad angel Satan.
 4. God expelled Satan from His presence.  
 5. Many other angels followed Satan in a rebellion.
 6. These angels that rebelled against God are called demons.
 7. Satan and his demons have always been active making a war against God.
 8. They try to get people to serve Satan and not God.

 

 

 
 1. Tanrı dünyayı,bitkileri,hayvanları yarattı.
 2. Tanrı ilk insan ademi yarattı,onu Aden denilen bahçeye koydu.
 3. Sonra Tanrı Ademe bir eş yarattı.Onun adı Havva idi.
 4. Ayrıca Tanrı Adem ve Havvaya Tanrıyı takip etme özgürlüğünü onların kendi özgür iradelerine bıraktı.
 5. Aden bahçesinde Tanrı yürüdü.Adem ve Havv ile konuştu.
 6. Aden bahçesinde bir ağaç vardı ki Tanrı bu ağaçtan Adem ve havvaya yememelerini söyledi
 7. Bir gün şeytan yılan şekline girdi ve Havva ile konuştu.
 8. Şeytan Havvaya yasak ağaçtan yemesini ve Tanrıya itaat etmemesini söyledi.
 9. Adem ve Havva tanrıya eşit olmak istediler.
 10. Onlar yasak meyveden yemeyi ve Tanrıya itaatsizliği seçtiler.
 11. Bu yüzden Tanrı Adem ve Havvayı bu güzel bahçeden kovdu.
 12. Hayat onlar için çok zorlaştı.Onlar kendi yiyeceklerini yetiştirmek ve avlanmak zorunda kaldılar.
 
 

 

 

 

 

 1. God made the earth and the plants and animals.
 2. God made the first man, Adam and put him in a garden called Eden. 
 3. God then made a wife for Adam and named her Eve.
 4. God also gave Adam and Eve the freedom to follow Him on their own free will.
 5. In the Garden of Eden, God walked and talked with Adam and Eve.
 6. There was a tree in the garden from which God told Adam and Eve not to eat.
 7. One day, Satan spoke to Eve in the form of a snake.
 8. Satan told Eve to disobey God and to eat from the forbidden tree.
 9. Adam and Eve wanted to be equal to God.
 10. They chose to disobey His order and eat of the forbidden fruit.
 11. Because of this, God expelled Adam and Eve from the beautiful garden.
 12. Life became difficult for them, and they had to hunt and grow their own food.

 

 

 
 1. Adem ve Havvanın iki oğlu oldu.
 2. oğullarının birinin adı Habil diğerinin adı Kayin di.
 3. Kayin ve Habil Tanriya hizmet etmek istediler.
 4. Onlardan her biri Tanrıya sunularını hazırladılar.
 5. Kayin kardeşi Habilin sunusunu kıskandı.
 6. Kayin kardeşi Habili öldürdü.
 7. Kayin annesi ve babası Adem ve Havva gibi,şeytan uymuş Tanrıya karşı günah işlemişti.
 8. İncil der ki;Her ve kadın ve erkek günahlarından dolayı Tanrı dan ayrıldı.
 
 

 

 

 

 1. Adam and Eve then had two sons.
 2. One son was called Cain, and the other one was called Abel.
 3. Cain and Abel wanted to serve God.
 4. They each prepared offerings for God.
 5. God liked Abel's offering and this made Cain very angry.
 6. Cain killed his brother Abel.
 7. Cain, like his parents Adam and Eve, also had evil in his heart and sinned against God.
 8. The Bible says that every man and woman has a sinful heart that separates them from God.

 

 

 
 1. Adem ve Havvadan sonra bir çok kuşak yaşadı ve öldü.
 2. Nuh ve ailesi hariç bütün insanlar şeytana uyup Tanrıyı unuttular.
 3. Tanrı Nuha bir gemi inşaa etmesini ve her hayvandan bir çift almasını ve bu gemiye koymasını söyledi.
 4. Tanrı bir sel gönderdi ve bütün insanlığı yok etti,Nuh ve ailesi hariç.
 5. Sular çekildiği zaman bu gemi Türkiyenin doğusundaki ararat denilen dağda durdu.
 6. Nuhun ailesi çoğaldı,dünyanın her yeri tekrar insanla doldu.
 
 

 

 

 
 1. Many generations of people lived and died after Adam and Eve.
 2. The people forgot about God and became very evil, except for Noah and his family.
 3. God told Noah to build a big boat and to put two of every animal into the boat.
 4. God sent a flood that destroyed every human, except Noah and his family.
 5. When the waters dried up, the boat landed on Mount Ararat which is in eastern Turkey.
 6. Noah's family multiplied and again the earth was filled with people.

 

 

 
 1. Bir çok nesiller yaşadılar ve tekrar tanrıya karşı isyan ettiler.
 2. Onlar Tanrıya tapınmalıydılar.
 3. Onlar Tanrıya yaşamları için ,yecekler için şükretmeliydiler.
 4. Bunun yerine onlar Tanrısız büyük bir ulus olmak istediler.
 5. İnsanlar bu gün kü Irakta Babil denilen uzun bir kule inşaa etmeye başladılar.
 6. Tanrı babilin insanlarının nasıl kibirlenmeye başladıklarını gördü.
 7. Tanrı insanların dillerini ayırdı,ve her kabilenin ayrı dili oldu.
 8. Böylelikle Tanrının her dili nasıl yarattığını görüyoruz.
 9. Okuyunca Tanrının her dildeki grubu nasıl bereketlediğini göreceksiniz.
 
 

 

 

 
 1. Many more generations lived and again the people rebelled against God.
 2. They should have worshipped God.
 3. They should have been thankful for their lives and food that God provided for them.
 4. Instead, they wanted to become a great nation without God.
 5. The people began to build a tall tower in a plain called Babel which is in Iraq.
 6. God saw how proud the people of Babel had become.
 7. God caused the people to speak in different languages so that each tribe would go its own way.
 8. So we see that God made every language.
 9. Keep listening and you will hear how God wants to bless every language group.

 

 
 1. Bir çok nesil sonra Irakın ur kentinde İbrahim adında bir adam yaşadı.
 2. İbrahim Tanrıyı sevdi ve hizmet etti.
 3. Bir gün Tanrı İbrahime onun soyundan büyük bir ulus yapacağını söyledi.
 4. Yıllarca koyun yetiştirtiler,çadırda yaşadılar ve göçebeydiler.
 5. İbrahim Sara ile evlendi ,İshak adında bir oğulları oldu.
 6. Tanrı İbrahimin imanını denedi.ve ona oğlu İshak I kurban sunmasını istedi.
 7. İbrahim bir sunak yaptı ve oğlu ishak I öldürmek için hazırladıu.
 8. Tanrı ishakın öldürülmesini istemedi.
 9. Bunun yerine İbrahimin kurban olarak sunması için bir koyun verdi.
 10. Kurban kanı insanların günahlarından temizlenmesi için Tanrıya göre çok önemliydi.
 
 

 

 

 

 

 
 1. Many generations later a man named Abraham lived in the city of Ur in Iraq.
 2. Abraham served and loved God.
 3. One day, God spoke to Abraham and told him that his people would become a great nation.
 4. For many years, they were nomads, living in tents and raising sheep for food.
 5. Abraham married Sarah and they had a son named Isaac.
 6. God tested Abraham's faith and asked him if he would be willing to sacrifice his own son Isaac. 
 7. Abraham made an altar and was ready to kill his son Isaac.
 8. God did not require that Isaac be killed.
 9. Instead God provided a sheep which Abraham killed as a sacrifice. 
 10. Blood sacrifice was important to God to clean the people from their sins. 

 

 

 
 1. İshak büyüdü ve rebekayla evlendi. Yakup adında bir oğulları oldu.
 2. Yakup Eşha dan daha küçüktü.
 3. Bu yüzden Yakup babasının ailesinin liderliği vermesi için çalıştı.
 4. İshak Yakup a babası için özel bir yemek yaptıktan sonra kutsadı.
 5. Sonra yakup rakelle evlendi.
 6. Tanrı yakup un ismini İsrail olarak değiştirdi.
 7. Yakupun 12 oğlu israilin 12 kabilesi olarak anıldı.
 
 

 

 

 
 1. Isaac grew up and married Rebecca and they had a son named Jacob.
 2. Jacob was younger than his brother Esau
 3. So Jacob tricked his father into giving the leadership of the family to Jacob.
 4. Isaac gave Jacob a special blessing after Jacob made some special food for his father. 
 5. Then Jacob married Rachel.
 6. God changed Jacob's name into Israel
 7. Jacob had twelve son's called the 12 tribes of Israel. 

 

 

 

 
 1. Yakup un oğullarından birinin adı Yusuftu.
 2. Yakup yusufu çok sevdi.ona hediye olarak bir elbise verdi.
 3. Yusufun kardeşlerİ Yusufu kıskandılar,ve Yusufu bir köle gibi sattılar.
 4. Yusuf Mısırda bir köle gibi çalıştı.
 5. Tanrı yusufa yardım etti,Yusuf Mısırın en önemli adamı haline geldi.
 6. Ülkede kıtlık vardı.
 7. Yusuf ailesini kıtlıktan kurtardı,ve 12 kabile mısıra taşındı.Yıllarca ve nesillerce orada yaşadılaar.
 
 

 

 

 

 1. One of Jacob's sons was named Joseph.
 2. Jacob loved Joseph and gave him a special coat as a gift.
 3. Joseph's brothers were jealous so they sold Joseph as a slave.
 4. Joseph worked in Egypt as a slave.
 5. God helped Joseph to become an important man in Egypt.
 6. There was a famine in the land.
 7. Joseph saved his family from starvation, and the 12 tribes of Israel moved to Egypt where they lived for many generations.

 

 

 

 

 
 1. Sonra bu 12 kabile Mısıra köle oldu.
 2. Tanrı hizmetçisi Musayı bu 12 kabileyi serbest bırakmak için kullandı.
 3. 40 yıl sonra kabileler çölde ve çadırda yaşadılar.
 4. Bu sırada Tanrı musaya konuştu.
 5. Tanrının verdiği emirleri Musa,insanların Tanrıya itaat etmeleri için yazdı.
 6. İnsanlar özel bir çadır yaptılar.Bu çadır kahin lerin Tanrıya tapınma çadırıydı.
 7. Tanrı insanlara birçok emir verdi. Bunlar;çalmayınız,yalan söylemeyiniz ,yalnız Tanrıya ibadet ediniz,putlara tapmayınız gibi…
 8. Tanrı musaya insanlar bu emirleri çiğnerse Tanrıya bir hayvan kurban etmeleri gerektiğini söyledi.
 9. Tanrı bu kurbanlık hayvanları görecek ve insanların günahını affedecekti.
 10. Kurbanlar günahların bir bedeliydi.
 
 

 

 

 

 
 1. Later, these 12 tribes became slaves of the Egyptians.
 2. God used His servant Moses to set the 12 tribes free.
 3. For 40 years after that, the tribes wandered in the desert and lived in tents.
 4. During this time, God spoke to Moses.
 5. Moses wrote down the laws that God gave him for the people to obey.
 6. The people built a special tent where the priests would worship God.
 7. God gave the people many laws, such as do not steal, do not lie, only worship God, do not worship idols, and so on.
 8. God told Moses that when the people broke God's law they must sacrifice an animal to God.
 9. God would see the sacrifice of these animals and would forgive the sins of the people.
 10. The sacrifices were a substitute for the punishment that all people deserved.

 

 

 
 1. Tanrı bu 12 kabileyi şimdiki İsrail ve Filistin denilen bölgede bir araya getirdi.
 2. İnsanlar bir kral istedi.
 3. Davut adında bir genç golyat adındaki düşman askerini öldürdü.
 4. Savaşı kazandı ve davut kral oldu.
 5. İnsanlar bir krala sahip olurlarsa bu kralın insanları Tanrıya yaklaştıracağını umuyorlardı.
 
 
 
 
 

 

 
 1. God brought the 12 tribes into the area that is now called Israel and Palestine. 
 2. The people wanted a king.
 3. A boy named David killed a big enemy soldier named Goliath.
 4. The war was won and David became king. 
 5. The people hoped that having a king would keep them close to God.

 

 

 

 

 
 1. Davutun Süleyman adında bir oğlu vardı.O da kral oldu.
 2. Süleyman insanların Tanrıya ibadet edebilmeleri için çok güzel bir tapınak yaptı.
 3. İnsanlar bir krala tapınacak bir yere sahip oldukları halde yine Tanrıya karşı isyan ettiler.
 
 
 
 
 
 

 
 1. David had a son named Solomon who became King.
 2. Solomon built a beautiful temple for people to worship God in.
 3. Even though the people now had a king and a place to worship God many of them still rebelled against God.

 

 

 

 

 
 1. Tanrı erkeklerin ve kadınların sade yaşamalarını istediği halde onlar şeytana uymaya devam ettiler.
 2. Bazı insanlar Tanrının yerine put yapıp onlara taptılar.
 3. Tanrı insanların Tanrıyı takip etmemeleri halinde başlarına neler geleceği hakkında uyarmak için bir çok peygamber gönderdi.
 4. Bunlardan birisi ilyas peygamberdi ve o Tanrının putlardan daha güçlü olduğunu gösterdi.
 5. Kötü peygamberlerin özel bir gücü yoktu,fakat ilyas Tanrıya dua etti ve Tanrı bir ateş göndererek sunuyu yaktı.
 6. Bu uyarılar olduğu halde insanlar inat ettiler,dinlemekten kaçındılar.
 7. Bir zaman sonra insanlar yok oluyordu,Tanrı insanların kurtulması için bir peygamber göndereceğine söz verdi.
 8. Bu peygamber insanları kurtarmak için bir kurbanlık kuzu gibi olacaktı.
 
 

 

 

 

 
 1. Though God wanted men and women to live pure lives, they continued to do evil.
 2. Some people built idols and worshipped them instead of God.
 3. God sent many prophets to warn the people about what would happen if they did not return to following God.
 4. One of the prophets was named Elijah and he showed that God was more powerful that the idols.
 5. The bad prophets did not have special power, but Elijah prayed to God and God sent fire to burn up an offering.
 6. Even with these warnings, the people were stubborn and usually refused to listen.
 7. Rather than destroy the people, God promised to send a Prophet who would be the people's Savior.
 8. This prophet would be like a sheep and would be sacrificed to save the people.

 

 

 
 1. Bu kurtarıcının adı 2000 yıl önce doğan İsa dır
 2. Onun Annesi Meryem dir.Ve onun mucizevi bir şekilde bakireyken İsa ya hamile kalmıştır.
 3. Meryem sonra nişanlısı yusufla evlendi.
 4. İsa betlehemde dünyaya geldi.
 5. İsa çocukluğunu nazarret denilen şehirde geçirdi.
 6. Şimdi bu yerler filistin bölgesindedir.Ve milyonlarca İsa imanlısı oraları ziyaret eder.
 
 
 

 

 
 1. This savior's name is Jesus and he was born 2,000 years ago in a city called Bethlehem.

 2. His mother was Mary and she was a virgin when she miraculously become pregnant with Jesus.
 3. Mary then married her fiancé Joseph.
 4. Jesus was born in the city called Bethlehem.
 5. Jesus spent his childhood in the city called Nazareth.
 6. Now these places are in a Palestinian area and are very famous, and millions of followers of Jesus have visited them.

 

 

 

 
 1. İsa büyürken evden ayrıldı ve insanlara Tanrıyı nasıl takip etmeleri gerektiğini öğretmeye başladı.
 2. Binlerce insan İsa’yı takip etmeye başladı.
 3. Onlar İsa’nın öğretisininTanrıdan olduğunu biliyorlardı.
 4. İsa bir çok mucize gösterdi.
 5. O hastaları iyileştirdi.
 6. Bir gün büyük bir kalbalık vardı,bu yüzden bazı insanlar felçli bir hastayı çatıdan İsa iyileştirsin diye İsa nın önüne sarkıttılar.
 7. İsa bu adamı yürüttü.
 8. İsa içinde cin olan bazı insanları cinlerden kurtarmak için güç sahibiydi.
 9. İsa insanlara Tanrıyı bütün kalpleriyle sevmelerini ve komşularınıda böyle sevmelerini öğretti.
 10. İsa nın bilgece öğretişleri önceden yazılmıştı.
 11. Bu öğretişleri bu gün incili okursak öğrenebiliriz.
 
 

 

 

 

 
 1. When Jesus was grown, he left home and began to teach people how they should live and follow God.
 2. Thousands of people followed Jesus.
 3. They knew his teachings were from God.
 4. Jesus performed many miracles.
 5. He healed the sick. 
 6. One day the crowds were so big that some people lowered a paralyzed man down through the roof so Jesus could heal him.
 7. Jesus made that man walk.
 8. Jesus had control over demons and made them quit living inside of some people.
 9. He taught his followers to love God with all their hearts and to also love their neighbors.
 10. The wise teachings of Jesus were written down.
 11. We can learn these teachings today when we read the Bible.

 

 

 
 1. Yahudi liderler İsanın gücüne ve otoritesine inanmadılar.
 2. İsa’GERÇEK YOL VE YAŞAM BENİM,BENİM ARACILIĞIM OLMADAN KİMSE BABA TANRIYA GELEMEZ.’dedi.
 3. Dini liderler bunu duyunca şaşkınlığa düştüler.
 4. Onlar birkaç yalan yanlış iftira hazırlayıp İsayı tutuklattılar.
 5. Romalı askerler İsa yı bir suçlu gibi kırbaçladılar,fakat İsa tamamen suçsuz ve günahsızdı.
 
 
 

 

 
 1. The Jewish leaders did not believe that Jesus had authority and power.
 2. Jesus said, "I am the way, the truth and the life. No one comes to God the Father but by me."
 3. The religious leaders felt threatened by this.
 4. They made up some false charges against Jesus, and Jesus was arrested.
 5. The Roman soldiers whipped Jesus as a punishment, but Jesus had committed no sin. 

 

 

 

 
 1. En sonunda Yahudi insanlar İsa nın öldürülmesini istediler.
 2. İsa diğer suçlulara verilen öldürülme cezası gibi çarmıha gerildi.
 3. İsa bütün yaşamı boyunca hiç günah işlemedi.Buna rağmen insanlar onu bir suçlu gibi öldürdüler.
 4. İsa iki suçlunun arasında çarmıha gerildi
 5. Suçlulardan biri İsaya iman etti ve onun dünyanın kurtarıcısı olduğuna inandı.Hemen İsadan öldükten sonra onu hatırlamasını istedi.
 6. İsa ona ,bu gün benimle birlikte cennette olacaksın dedi.
 
 

 

 

 
 1. Eventually, the Jewish people called for the execution of Jesus.
 2. Jesus was nailed to a cross in an execution given to criminals.
 3. Jesus had never sinned in his whole life, yet the people killed him like a criminal.
 4. Jesus was hung on a cross between two criminals.
 5. One of the criminals believed that Jesus was the savior of the world and asked Jesus to remember him after death.
 6. Jesus said to him, "Today you will be with me in paradise."

 

 

 

 

 
 1. Romalı askerler İsanın öldüğünden emin olmak için İsanın kalbini mızrakla deştiler.
 2. Bu sırada İsa öldü.Tapınaktaki kutsal perde ortadan ikiye kendi kendine yırtıldı.
 3. Bu Tanrının insanlara kendisini gösterme yoluydu.
 4. İsa kahinlerin tapınakta kuzu kurban etmeye bir son vermek için son kurban olarak bir cevaptı.
 
 
 
 

 

 

 1. To make sure Jesus was dead, the Roman soldiers stabbed Jesus through the heart with a spear.
 2. At the moment Jesus died, the holy curtain in the temple tore itself into two pieces.
 3. This was God's way of showing that everyone could now come to God freely.
 4. Jesus had become the final sacrifice that replaced the need for the priests to continue sacrificing sheep in the temple.

 

 

 

 

 
 1. İsa nın bedeni çarmıhtan alınıp bir mezara kondu.
 2. Üç gün sonra mary magdeline isimli bir İsa imanlısı mezara gitti.
 3. O mezarı boş buldu.
 4. Bir melek ona İsanın ölümden dirildiğini söyledi.
 
 
 
 
 

 
 1. Jesus’ body was taken down from the cross and put in a sealed tomb.
 2. After three days Mary Magdalene one of the followers of Jesus went to the tomb in the ground.
 3. She found that the tomb was empty.
 4. An angel announced that Jesus had risen from the dead.

 

 

 

 

 
 1. Sonra İsa öğrencilerine göründü.
 2. İsa onlara bütün dillerdeki gruplra gidip dünyanın her yerinde onu anlatmaları gerektiğini söyledi.
 3. İsa insanlara iman etmeyi öğretmeyi günahlarından affedilmeyi ve öğretişlerini takip etmeyi öğretmelerini söyledi.
 4. İsa öğrencilerine yeni imanlıları suyla vaftiz etmelerini söyledi.
 5. Su insanın günahlarından arınmasını temsil eder.
 6. Sonra İsa öğrencilerinin gözü önünde cennete gitti.
 7. Şimdi İsa baba Tanrıyla cennettedir.
 8. Tanrı İsa imanlılarını Kutsal ruh ile doldurmuş olup,onun mesajını diğer insanlarla paylaşmak için İsa imanlılarını güçlendirmiştir.
 9. Şimdi dünyadaki her 7 insandan biri İsa imanlısıdır.Onlara hristiyan denir.
 10. Her ülkede hemen hemen her büyük şehirde hristiyan kiliseleri bulabilirsiniz.
 11. İmanlılar bazen zulme uğradıkları için evlerde toplanırlar.
 12. Onlar birbirleriyle bir aile gibi yerler içerler,dua ederler ve incil okurlar.
 
 

 

 

 

 

 
 1. Later Jesus appeared to his followers.
 2. Jesus told his followers that they should go tell all the language groups on earth about him.
 3. Jesus said to teach people to believe in him for the forgiveness for their sins and to follow his teachings.
 4. Jesus said his followers should baptize these new believers in water.
 5. The water symbolizes a person has been cleansed from his sins.
 6. Jesus then was taken to heaven while his followers were watching.
 7. Now Jesus is in Heaven with the Father and Jesus prays for his followers.
 8. God filled all of the followers of Jesus with His Holy Spirit to give them power to share this message with other people.
 9. Now one in every seven people on earth says he is a follower of Jesus. Usually they are called Christians.
 10. You can find Christian churches in almost every big city in every country.
 11. Where Christians are persecuted, believers sometimes meet in their homes in secret.
 12. They eat together and pray and read the Bible and are like family for one another.
 
 1. İsa bu dünyadan ayrılmadan önce,öldükten sonra gideceğimiz iki yer olduğunu öğretti.Bunlar cennet veya cehennemdir.
 2. Cehennem çok kötü bir yerdir ki orada şeytan yaşar.
 3. Cennete gitmeyen insanlar cehennemde daima zulme uğrar ızdırap çeker.
 4. Cennet harika bir yerdir,insanlar orada barış içinde sonsuza kadar yaşar.
 5. Tanrı mükemmeldir.Cennetinde günahlı insan istemez.
 6. Bütün insanlar günahlıdır ,bir kişi hariç;
 7. Şeytan çeşitli yollarla ayartmaya çalışıp günaha çağırdıysa da,İsa asla günah işlemedi.
 8. Yalnız İsanın kanı insanları günahlarından temizleyip cennete gitmelerine yardımcı olur.
 9. İsa nın çarmıhtaki kurban oluşu bir köprü gibi,öldüğümüz zaman cennete gitmemize aracılık eder.
 10. İsa nın kanına güvenirsek günahlarımızdan temizleniriz.
 
 

 

 

 

 
 1. Before Jesus left this earth, he taught that there are only two places we can go after we die, either to heaven or to hell.
 2. Hell is a terrible place where Satan lives.
 3. People who do not go to heaven will suffer in hell forever.
 4. Heaven is a wonderful place full of joy and people will live in peace there forever.
 5. God is perfect and cannot allow sinful people into His heaven.
 6. All people have sinned except one.
 7. Jesus never sinned yet he was temped by Satan in every kind of way.
 8. Only the blood sacrifice of Jesus can clean people from their sins so they can go to heaven.
 9. Jesus' sacrifice on the cross is like a bridge we walk across to go to heaven when we die.
 10. As we trust in the blood sacrifice of Jesus, the sins that make us dirty are washed away.

 

 

 

 
 1. Öldüğümüz zaman cennete gitmek istiyorsak İsa yı takip etmeliyiz.
 2. İsa nın günahlarımız için öldüğüne iman etmeliyiz.
 3. İsa imanlısı olmak daima kolay değildir.
 4. En kötü ihtimal bu yaşamda cehenneme gitmek fakat sonsuz yaşamı seçmek elimizdedir.
 5. İsa ya dua ederek bir İsa imanlısı gibi yeni yaşamınıza başlayabilirsiniz.
 6. Sevgili Tanrı,iyi olmaya çalıştım fakat günahlarım beni senden ayırdı.
 7. Bir kurban ihtiyacım vardı beni temiz kılacak,kabul edilebilir kılacak,
 8. İnanıyorum ki İsa benim günahlarım için öldü.
 9. Günahlarım için özür diliyorum,kötü şeylerdi ama yaptım çok üzgünüm.
 10. Öldüğümde cennete gitmek istiyorum.
 11. Lütfen beni cehennemden kurtar.
 12. Lütfen beni cinlerden koru.
 13. Beni kutsal ruhunla doldur,böylece düzgün bir yaşam,temiz bir yaşam sürebilirim.
 14. Bana yardım et İsa yı öğrenebileyim ve onu takip edeyim. AMİN
 
 

 

 

 

 

 
 1. If you want to go to heaven when you die, you need to become a follower of Jesus.
 2. You must believe that Jesus was the sacrifice for your sins. 
 3. Being a follower of Jesus will not always be easy.
 4. But it is worth the possible trouble in this life because it is the only way to go to heaven which lasts forever. 
 5. You can start your new life as a follower of Jesus by praying to God this prayer:  
 6. Dear God,  Although I have tried to be good, I know that my sins have caused a separation between you and me.
 7. I need a sacrifice that will make me clean and acceptable to you.
 8. I believe that Jesus was that sacrifice and that he died to clean me from my sins.
 9. I am sorry for the bad things I have done.
 10. I want to go to heaven when I die.
 11. Please save me from hell.
 12. Please protect me from all demons.
 13. Fill me with your Holy Spirit so that I can have the strength to live a clean life.
 14. Help me to learn and follow the teaching of Jesus.  Amen

 

 

 
 1. Dua ettiyseniz ve iman ettiyseniz,kalbinizde aynı şekilde iman ettiyse siz gerçekten bir İsa takipçisi oldunuz.
 2. Tanrının kutsal ruhu şimdi kalbinizde yaşıyor.
 3. Tanrıyla sıksık arkadaşınızla konuşur gibi dua edin.
 4. Tanrıdan yardım isteyin yapacaktır.
 5. Buhikayeleri incilden okuyun.
 6. Bir incil bulun ve her gün çalışın.
 7. Matta kitabından okumaya başlayın.
 8. Diğer İsa imanlılarını bulmaya çalışın ve tanışın.Birbirinizi teşvik edin.
 9. İsa sevgisiyle dolu bir yaşam sürmek sizi daha iyi bir insan yapacaktır.
 10. İnsanlar sizin iyi bir insan olduğunuzu görürlerse onlara söyleyin ,bu İsa sayesinde oldu deyin.
 11. İsa yı takip etmek ailenizin ve dil grubunuzun daha iyi bir üyesi olmanıza yardımcı olur.
 12. Tanrı sizi kendi insanlarınızı bereketlemede kullanacaktır.
 13. Bir isa imanlısı olarak hiç bir kötü ruhtan ve hiç kimseden korkmanıza gerek yok.
 14. Kalbinizde esenlik olsun
 
 

 

 

 

 

 1. If you prayed that prayer and believed it in your heart to be true, then you are a real follower of Jesus.
 2. The Holy Spirit of God now lives in your heart.
 3. You should pray to God often just like you would talk to a friend.
 4. Ask God to help you and He will.
 5. Memorize these stories from the Bible.
 6. Find a Bible and study it every day.
 7. Begin reading in the book of Matthew. 
 8. Try to find other people who are followers of Jesus and meet with them and encourage one another.
 9. Living a life filled with the love of Jesus will make you a better person.
 10. When people notice that you are a better person, then tell them that Jesus has given you peace.
 11. Following Jesus can help you be a better member of your family and your language group.  
 12. God will use you to be a blessing to your people.
 13. As a follower of Jesus, you will not need to fear anyone or any spirit.
 14. You will have peace in your heart.